Avís Legal - Política de Privacitat

ut20.com és un lloc web que ofereix, als usuaris d'Internet, l'accés a informació, a través de la totalitat de les pàgines que l'integren, accés a continguts i notícies directament en les seves pàgines o mitjançant enllaços a altres adreces d'accés lliure a la xarxa. La utilització d'aquest lloc està subjecta a les següents condicions d'ús. Preguem es serveixi llegir atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web, al qual es té accés a través de la pàgina web www.Unlimited Training propietat de European Speech, i utilitzar els materials en ell continguts implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.
 
1 .- Condicions d'ús
 
1.a. - Aquest lloc web conté materials preparats per European Speech, amb fins únicament informatius. L'usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no arribar a reflectir l'estat més recent sobre els temes analitzats. Els materials informatius en ella continguts podran ser modificats, ampliats, reduïts, com o eliminats sense notificació prèvia.
 
1.b. - L'accés als materials continguts en aquest lloc web no pretenen reemplaçar ni substituir cap relació entre els professionals de European Speech, i l'usuari d'aquest lloc web. Per això, l'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.
 
1.c. - Els enllaços (links) que conté aquest lloc web i que redireccionar al'usuari a altres llocs web gestionats per tercers, en els quals European Speech, SA no exerceix cap tipus de control; European Speech, no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs ni recomana o aprova els seus continguts.
 
2 .- Limitació de responsabilitat
 
2.a. - L'usuari que utilitzi aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. European Speech, S.L, els seus socis, col laboradors, no es responsabilitzen dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d'aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.
 
2.b. - European Speech, no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, European Speech, no respon pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a European Speech, de retards o bloqueigs en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il legítimes fora del control de European Speech.
 
3 .- Drets de Propietat Intel lectual
 
3.a. - La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel lectual, titularitat de European Speech, o, si escau, dels seus llicenciants, que l'usuari d' aquest lloc web ha de respectar. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de European Speech, estan protegits per Llei.
 
3.b. - L'usuari reconeix que els drets de propietat intel lectual sobre les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de European Speech, tret que en les mateixes s'indiqui titularitat distinta. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, excepte per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel lectual de European Speech, o del titular dels mateixos. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si mitja l'autorització expressa de European Speech, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de European Speech, dels indicats drets de propietat intel-lectual.
 
4 .- Protecció de dades
 
4.a. - D'acord amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, l'usuari d'aquest lloc web queda informat, de manera expressa, de la incorporació de les seves dades a fitxers existents en European Speech, i consenteix que European Speech, porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal que s'expressen en aquestes condicions o es derivin de les mateixes, amb la finalitat de dur a terme el seu adequat desenvolupament, compliment i control, fins la seva total cancel lació. Així mateix European Speech, queda autoritzada a utilitzar aquestes dades per a finalitats comercials, sent els seus destinataris dels serveis comercials i tècnics de European Speech, i podent enviar a l'usuari informacions comercials dels seus productes i serveis. L'usuari també accepta que les seves dades puguin ser cedides a altres entitats del grup European Speech, a societats participades oa altres amb les que European Speech, subscrigui acords de col laboració amb finalitats comercials per tal de tenir informat a l'usuari dels béns o serveis que es comercialitzin, acceptant l'usuari la recepció d'informació per part d'aquestes sobre qualssevol béns o serveis que comercialitzin directament o indirectament, en el moment present o en el futur.
 
4.b. - En tot cas, l'usuari tindrà dret a sol licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en els fitxers automatitzats i, si s'escau, a rectificar i cancel lar aquestes dades, en la forma prevista a l'esmentada llei . El departament responsable del fitxer serà el de Sistemes d'Informació de European Speech, Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol licitud escrita i firmada, dirigida a la següent adreça: European Speech, Rambla Egara, 307-309 5è A -08224 TERRASSA - Barcelona (Espanya). La sol licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.
 
4.c. - European Speech, guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. European Speech, complirà aquests deures d'acord amb el que estableix la normativa aplicable.